Finansiell kalender

2017-11-15
Delårsrapport Q3 2017
2018-02-26
Bokslutskommuniké 2017
 

Senaste rapporten

 

IR-kontakt

Lars Thunberg
Ordförande

+46 (0)701-433040

Skicka e-post

Aktien

Enligt VA Automotives bolagsordning har Bolaget aktier av ett slag.

Aktierna är utgivna i enlighet med svensk lagstiftning och är denominerade i svenska kronor. Aktieägarnas rättigheter kan endast ändras i enlighet med de regler som föreskrivs i aktiebolagslagen (2005:551).

Aktierna berättigar på bolagsstämma till en röst. Aktierna kan fritt överlåtas. Varje aktie medför lika rätt till vinstutdelning. Vid en eventuell likvidation av Bolaget har aktieägare rätt till andel av överskott i förhållande till det antal aktier oavsett slag som aktieägaren innehar.

Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de tidigare äger.

VA Automotive är anslutet till Euroclears kontobaserade värdepapperssystem, varför inga fysiska aktiebrev utfärdas. Samtliga till aktien knutna rättigheter tillkommer den som är registrerad i den av Euroclear förda aktieboken.

Aktiekapitalet

VA Automotives aktiekapital uppgår till 8 519 194 kronor fördelat på 27 261 420 aktier och kan enligt bolagsordningen som mest uppgå till 12 500 000 kronor fördelat på högst 40 000 000 aktier. Alla utgivna aktier är till fullo betalda och ger lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat. Bolagets aktiekapital är uttryckt i svenska kronor och fördelar sig på Bolagets utgivna aktier med ett kvotvärde på 0,312 kronor per aktie.

Handel på First north

Aktien handlas på First North vid Nasdaq Stockholm sedan den 1 december 2014.

Aktien

ISIN-kod: SE0006426508
Kortnamn: AUTO

Aktieägare per den 31 mars 2017

Namn Antal Aktier Kapital &
röster %
Lars Thunberg, direkt och via M&L Industriförvaltning AB + närstående 8 305 051 30,5
Försäkringsbolaget Avanza Pension 3 187 378 11,7
Övriga ägare 15 768 991 57,8
Totalt 27 261 420  100


First North vid Nasdaq Stockholm

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika nordiska börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på First North.

Certified Adviser

Avanza Bank
Box 1399
111 93 Stockholm
Sverige

 

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter från VA Automotive

VA Automotive AB
Box 34,
281 21 Hässleholm, Sweden
Visiting adress:
Frykholmsgatan 11, Hässleholm
Phone +46 45 14 25 00
Telefax +46 45 11 59 13
info@va-automotive.com

One stop shop for the automotive industry

VA Automotive’s business concept is to offer businesses primarily in the automotive and engineering industries, comprehensive, innovative and cost-efficient solutions for tools and dies, automated production equipment and completed automotive components.