Finansiell kalender

No event entries found

 

Senaste rapporten

 

IR-kontakt

Lars Thunberg
Ordförande

+46 (0)701-433040

Skicka e-post

Bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning gäller inte för bolag vars aktier listas på First North, varför Bolaget inte tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning. Därför saknar Bolaget revisions- och ersättningskommittéer samt valberedning. De regler för bolagsstyrning som Bolaget tillämpar är endast de som framgår av aktiebolagslagen och annan lagstiftning samt Bolagets bolagsordning och de regler som gäller för bolag vars aktier handlas på First North.

Bolagsstämma

Aktieägarnas rätt att besluta i Bolagets angelägenheter utövas vid bolagsstämman som är Bolagets högst beslutande organ. Stämman beslutar om fastställelse av resultat- och balansräkning, utdelning eller annan disposition av vinst eller förlust, ansvarsfrihet för styrelse och VD, ändring av bolagsordning, val av styrelse och revisor samt arvoden till styrelse och revisorer. Årsstämma ska hållas i Hässleholm. Ändringar i Bolagets aktiekapital beslutas av bolagsstämman, antingen direkt eller genom bemyndigande till styrelsen. Bolaget har ingen valberedning.

Styrelsen

Enligt aktiebolagslagen svarar styrelsen för Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets angelägenheter. Detta innebär bland annat att styrelsen fortlöpande ska bedöma Bolagets ekonomiska situation samt se till att Bolagets ekonomiska förhållanden kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsen ska även utse verkställande direktör samt granska att den verkställande direktören fullgör sina åligganden. Styrelsen utses av bolagsstämman.

Bolagets styrelse ska bestå av lägst tre och högst sex ledamöter. Styrelsen saknar utskott. Mötesfrekvensen ligger på omkring ett styrelsemöte per månad.

VD och ledning

Den operativa ledningen i Koncernen består för närvarande av elva personer: styrelseordförande, VD, CFO, fyra platschefer samt chefer för processerna inköp, ledningssystem/IT, projekt och personal.

 

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter från VA Automotive

VA Automotive AB
Box 34,
281 21 Hässleholm, Sweden
Visiting adress:
Frykholmsgatan 11, Hässleholm
Phone +46 45 14 25 00
Telefax +46 45 11 59 13
info@va-automotive.com

One stop shop for the automotive industry

VA Automotive’s business concept is to offer businesses primarily in the automotive and engineering industries, comprehensive, innovative and cost-efficient solutions for tools and dies, automated production equipment and completed automotive components.