Finansiell kalender

2018-02-26
Bokslutskommuniké 2017
2018-05-20
Årsredovisning 2017
Kommer publiceras under maj månad.
 

Senaste rapporten

 

IR-kontakt

Lars Thunberg
Ordförande

+46 (0)701-433040

Skicka e-post

Nyheter

Bokslutskommuniké januari-december 2016 för VA Automotive i Hässleholm

Fjärde kvartalet: okt - dec
(jämfört med samma period föregående år)

 • Intäkterna uppgick till 116 545 (115 385)
 • Rörelseresultat uppgick till 5 373 TSEK (-9 138)
 • Resultat efter skatt uppgick till 2 556 TSEK (-4 807)

Helåret: januari - december
(jämfört med samma period föregående år)

 • Intäkterna uppgick till 410 935 TSEK (338 431)
 • Rörelseresultat uppgick till 12 975 TSEK (-18 119)
 • Resultat efter skatt uppgick till 5 146 TSEK (-18 282)

VD har ordet

Vi kan konstatera att efter ett starkt sista kvartal stannar det ackumulerade rörelseresultatet på ca 13 000 TSEK, vilket skall jämföras med samma periods rörelseresultat under förra året som slutade på -18 100 TSEK.

Det innebär en rörelseresultatförbättring på sammantaget 31 094 TSEK i förhållande till fjolåret för samma period. Tar vi dessutom hänsyn till föregående års realisationsvinst för fastighetsförsäljningen, blir rörelseresultatförbättringen 39 494 TSEK.

För VA Components del har den nya DCU-produktionen utvecklats väl, linjen körs nu i planerad takt. Viss produktion som tidigare hanterats av underleverantörer har flyttats hem, vilket resulterat i minskade kostnader. Den ökade effektiviteten visar sig i sista kvartalets resultat.

Den medvetna satsningen med ökad marknadsnärvaro har resulterat i att vi erhållit order till VA Tooling. Ordern avser tillverkning av pressverktyg för en underleverantör till tyska fordonsindustrin. Satsningen på närvaro i England har väckt intresse hos både OEM och Tier 1 leverantörer. Svenska underleverantörer är eftertraktade och det skapar förutsättningar för kommande affärer.

Även VA Components har varit framgångsrika under senare delen av året genom att order erhållits där tre av koncernens affärsområden engageras. Affärerna avser produktion av bränsletankar för TechRoi Fuel Systems samt karosskomponenter till NEVS. Båda affärerna inkluderar tillverkning av pressverktyg. Här agerar VA Automotive som "One Stop Shop" i relation med kunden.

VA Engineering fortsätter att positionera sig och har en stor efterfrågan på sina tjänster. Lastbilstillverkarna Scania och Volvo Trucks har tillkommit som nya kunder.

Projektet Hardmesch har visat goda resultat och framskrider enligt plan. Under 2017 kommer det att kunna marknadsföras mot potentiella utvecklingspartners/ kunder.

Aktiviteter pågår med att identifiera bolag som är av intresse för VA Automotive att förvärva.

Vi sammanfattar året som gått med att koncernen utvecklats enligt plan vilket medför positiv resultatutveckling. Likt föregående år har 2016 belastats med kostnader av engångskaraktär i storleksordningen om ca 1 775 TSEK. Det är kostnader som hänför sig till kundprojekt där kunden valt andra leverantörer.

När vi nu går in i 2017 kan vi se en god beläggningsprognos för samtliga produktionsenheter.

Vi fortsätter att arbeta i linje med tidigare uttalade strategier som kommunicerats under året. Målsättning att nå en omsättning överstigande 1 miljard och notering på Nasdaq Small Cap inom 2 till 4 år kvarstår därför.

Hässleholm den 24 februari 2017

Lars-Åke Grundmark
Koncernchef, VA Automotive

Kommande rapporteringstillfällen
Rapporteringstillfällen för 2017 har fastställts till

 • Årsredovisningen 2016 kommer att vara tillgänglig senast 10 maj 2017
 • Delårsrapport jan-mars den 18 maj 2017
 • Delårsrapport april-juni den 23 aug 2017
 • Delårsrapport juli-sept den 15 nov 2017
 • Bokslutskommuniké den 26 feb 2018

Rapporterna kommer att finnas tillgängliga på hemsidan.

Bolagsstämma 2017
VA Automotive håller bolagsstämma 2 juni. Plats och tid kommer kommuniceras i kallelsen till bolagsstämman.

Inför stämman kommer valberedningen ta fram ett förslag till en ny styrelse. Förslaget till ny styrelse kommer att presenteras i samband med kallelsen till stämman.

Årsredovisning för 2016 kommer att finnas tillgänglig på VA Automotives hemsida senast 10 maj: www.va-automotive.com

Rapporten i sin helhet bifogas.

Hässleholm den 24 februari 2017

VA Automotive i Hässleholm AB (publ)

Lars Thunberg
Ordförande

Lars-Åke Grundmark
Verkställande direktör

Harriet Lidh  
Ledamot

Hans Granqvist
Ledamot

Thorbjörn Wennerholm
Ledamot

Peter Nilsson
Ledamot

Per-Ewe Wendel
Ledamot

För mer information vänligen kontakta Lars Thunberg, ordförande
Telefon: 0701-43 30 40
Email: lars.thunberg@va-automotive.com

VA Automotive AB (publ) offentliggör informationen i denna bokslutskommuniké enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 februari 2017 kl. 08:30 CET.

Om VA Automotive i Hässleholm AB (publ)
VA Automotive bedriver verksamhet inom fyra affärsområden, VA Engineering, VA Tooling, VA Automation och VA Components. Utöver detta finns ett utvecklingsbolag och koncernfunktioner. Större delen av omsättningen är hänförlig till fordonsindustrin. VA Automotives affärsstruktur grundlades under 2013, vilket resulterade i ovan nämnda affärsområden. De olika områdena utgör tillsammans en unik kompetenskedja som efterfrågas av Bolagets kunder men som för tillfället inte tillhandahålls av konkurrenterna. På så vis finns det goda förutsättningar för framtida expansion och tillväxt. Bolagets verksamhet är förlagd till fyra platser i Sverige.

VA Automotives affärsidé är att erbjuda Skandinaviska aktörer inom främst fordons- och verkstadsindustrin fullständiga, innovativa och kostnadseffektiva lösningar för pressverktyg, automatiserad produktionsutrustning och färdiga fordonskomponenter.

2017-11-20
Regulatorisk

VA Automotive ha erhållit ordrar avseende detaljtillverkning och verktygstillverkning. Orderläggarna är Volvo Cars, Husqvarna AB, Nitator AB och IAC.

2017-11-15
Regulatorisk

Tredje kvartalet: juli - september
(jämfört med samma period föregående år)
 

 • Intäkterna uppgick till 78 956 TSEK (88 620)
 • Rörelseresultat uppgick till -10 042 TSEK (-1 244)
 • Resultat efter skatt uppgick till -9 167 TSEK (-1 593)

Årets första nio månader: januari - september
(jämfört med samma period föregående år)

 • Intäkterna uppgick till 317 840 TSEK (294 390)
 • Rörelseresultat uppgick till -16 772 TSEK (7 602)
 • Resultat efter skatt uppgick till -16 280 TSEK (2 590)
2017-10-26
Regulatorisk

VA Automotive erhåller en ny order avseende komponent- tillverkning för Volvo Car Special Vehicle.

2017-09-25
Regulatorisk
Den förväntade resultateffekten av produktionsflytten från Uddevalla till Hässleholm kommer främst visa sig i en minskning av de fasta kostnaderna. Kostnadsminskningen är till största delen relaterad till lokal- och driftskostnader och beräknas uppgå till ca 1,5 - 2,0 MSEK.

Uddevalla enheten består idag av åtta kollektivanställda samt tre tjänstemän. Alla anställda har per dags datum erbjudits fortsatt anställning inom koncernen.


VA Automotive i Hässleholm AB har tagit ett beslut om att flytta VA Components verksamhet i Uddevalla (tidigare Noco AB) till produktionsanläggningen i Hässleholm för att samordna, effektivisera och öka lönsamheten i bolaget.

2017-09-25
Regulatorisk

VA Automotive i Hässleholm AB har tagit ett beslut om att flytta VA Components verksamhet i Uddevalla (tidigare Noco AB) till produktionsanläggningen i Hässleholm för att samordna, effektivisera och öka lönsamheten i bolaget.

2017-09-25
Regulatorisk

VA Automotive har erhållit order avseende nytillverkning av pressverktyg. Ordern avser tillverkning av pressverktyg för plåtdetaljer till ett totalt ordervärde av ca 12,4 Msek.

2017-09-07

Intervju med Lars Thunberg, Styrelseordförande i VA Automotive på Aktiespararna 2017-09-06.

2017-08-23
Regulatorisk

Andra kvartalet: april - juni
(jämfört med samma period föregående år)

 • Intäkterna uppgick till 120 115 TSEK (105 346)
 • Rörelseresultat uppgick till -8 805 TSEK (6 822)
 • Resultat efter skatt uppgick till -7 846 TSEK (3 391)

Årets första sex månader: januari - juni
(jämfört med samma period föregående år)

 • Intäkterna uppgick till 238 885 TSEK (205 770)
 • Rörelseresultat uppgick till -6 730 TSEK (8 846)
 • Resultat efter skatt uppgick till -7 113 TSEK (4 183)
2017-08-17
Regulatorisk

VA Automotive erhåller genom sitt dotterbolag VA Tooling order avseende tillverkning av pressverktyg åt F:a Binder GmbH i Tyskland.

2017-07-13
Regulatorisk

VA Automotive erhåller återigen en order från elbilstillverkaren NEVS. Ordern har ett totalt värde på ca 8,5 MSEK och spänner över en tid på ca 3 år. Ordern kommer i sin helhet att hanteras inom befintlig kapacitet i koncernen och startar omgående.

1
2
...
8
>>
 

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter från VA Automotive

VA Automotive AB
Box 34,
281 21 Hässleholm, Sweden
Visiting adress:
Frykholmsgatan 11, Hässleholm
Phone +46 45 14 25 00
Telefax +46 45 11 59 13
info@va-automotive.com

Latest news

One stop shop for the automotive industry

VA Automotive’s business concept is to offer businesses primarily in the automotive and engineering industries, comprehensive, innovative and cost-efficient solutions for tools and dies, automated production equipment and completed automotive components.