Finansiell kalender

2018-05-31
Delårsrapport Q1 2018
2018-08-24
Delårsrapport Q2 2018
 

Senaste rapporten

 

IR-kontakt

Lars Thunberg
Ordförande

+46 (0)701-433040

Skicka e-post

Nyheter

Bokslutskommuniké januari-december 2016 för VA Automotive i Hässleholm

Fjärde kvartalet: okt - dec
(jämfört med samma period föregående år)

 • Intäkterna uppgick till 116 545 (115 385)
 • Rörelseresultat uppgick till 5 373 TSEK (-9 138)
 • Resultat efter skatt uppgick till 2 556 TSEK (-4 807)

Helåret: januari - december
(jämfört med samma period föregående år)

 • Intäkterna uppgick till 410 935 TSEK (338 431)
 • Rörelseresultat uppgick till 12 975 TSEK (-18 119)
 • Resultat efter skatt uppgick till 5 146 TSEK (-18 282)

VD har ordet

Vi kan konstatera att efter ett starkt sista kvartal stannar det ackumulerade rörelseresultatet på ca 13 000 TSEK, vilket skall jämföras med samma periods rörelseresultat under förra året som slutade på -18 100 TSEK.

Det innebär en rörelseresultatförbättring på sammantaget 31 094 TSEK i förhållande till fjolåret för samma period. Tar vi dessutom hänsyn till föregående års realisationsvinst för fastighetsförsäljningen, blir rörelseresultatförbättringen 39 494 TSEK.

För VA Components del har den nya DCU-produktionen utvecklats väl, linjen körs nu i planerad takt. Viss produktion som tidigare hanterats av underleverantörer har flyttats hem, vilket resulterat i minskade kostnader. Den ökade effektiviteten visar sig i sista kvartalets resultat.

Den medvetna satsningen med ökad marknadsnärvaro har resulterat i att vi erhållit order till VA Tooling. Ordern avser tillverkning av pressverktyg för en underleverantör till tyska fordonsindustrin. Satsningen på närvaro i England har väckt intresse hos både OEM och Tier 1 leverantörer. Svenska underleverantörer är eftertraktade och det skapar förutsättningar för kommande affärer.

Även VA Components har varit framgångsrika under senare delen av året genom att order erhållits där tre av koncernens affärsområden engageras. Affärerna avser produktion av bränsletankar för TechRoi Fuel Systems samt karosskomponenter till NEVS. Båda affärerna inkluderar tillverkning av pressverktyg. Här agerar VA Automotive som "One Stop Shop" i relation med kunden.

VA Engineering fortsätter att positionera sig och har en stor efterfrågan på sina tjänster. Lastbilstillverkarna Scania och Volvo Trucks har tillkommit som nya kunder.

Projektet Hardmesch har visat goda resultat och framskrider enligt plan. Under 2017 kommer det att kunna marknadsföras mot potentiella utvecklingspartners/ kunder.

Aktiviteter pågår med att identifiera bolag som är av intresse för VA Automotive att förvärva.

Vi sammanfattar året som gått med att koncernen utvecklats enligt plan vilket medför positiv resultatutveckling. Likt föregående år har 2016 belastats med kostnader av engångskaraktär i storleksordningen om ca 1 775 TSEK. Det är kostnader som hänför sig till kundprojekt där kunden valt andra leverantörer.

När vi nu går in i 2017 kan vi se en god beläggningsprognos för samtliga produktionsenheter.

Vi fortsätter att arbeta i linje med tidigare uttalade strategier som kommunicerats under året. Målsättning att nå en omsättning överstigande 1 miljard och notering på Nasdaq Small Cap inom 2 till 4 år kvarstår därför.

Hässleholm den 24 februari 2017

Lars-Åke Grundmark
Koncernchef, VA Automotive

Kommande rapporteringstillfällen
Rapporteringstillfällen för 2017 har fastställts till

 • Årsredovisningen 2016 kommer att vara tillgänglig senast 10 maj 2017
 • Delårsrapport jan-mars den 18 maj 2017
 • Delårsrapport april-juni den 23 aug 2017
 • Delårsrapport juli-sept den 15 nov 2017
 • Bokslutskommuniké den 26 feb 2018

Rapporterna kommer att finnas tillgängliga på hemsidan.

Bolagsstämma 2017
VA Automotive håller bolagsstämma 2 juni. Plats och tid kommer kommuniceras i kallelsen till bolagsstämman.

Inför stämman kommer valberedningen ta fram ett förslag till en ny styrelse. Förslaget till ny styrelse kommer att presenteras i samband med kallelsen till stämman.

Årsredovisning för 2016 kommer att finnas tillgänglig på VA Automotives hemsida senast 10 maj: www.va-automotive.com

Rapporten i sin helhet bifogas.

Hässleholm den 24 februari 2017

VA Automotive i Hässleholm AB (publ)

Lars Thunberg
Ordförande

Lars-Åke Grundmark
Verkställande direktör

Harriet Lidh  
Ledamot

Hans Granqvist
Ledamot

Thorbjörn Wennerholm
Ledamot

Peter Nilsson
Ledamot

Per-Ewe Wendel
Ledamot

För mer information vänligen kontakta Lars Thunberg, ordförande
Telefon: 0701-43 30 40
Email: lars.thunberg@va-automotive.com

VA Automotive AB (publ) offentliggör informationen i denna bokslutskommuniké enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 februari 2017 kl. 08:30 CET.

Om VA Automotive i Hässleholm AB (publ)
VA Automotive bedriver verksamhet inom fyra affärsområden, VA Engineering, VA Tooling, VA Automation och VA Components. Utöver detta finns ett utvecklingsbolag och koncernfunktioner. Större delen av omsättningen är hänförlig till fordonsindustrin. VA Automotives affärsstruktur grundlades under 2013, vilket resulterade i ovan nämnda affärsområden. De olika områdena utgör tillsammans en unik kompetenskedja som efterfrågas av Bolagets kunder men som för tillfället inte tillhandahålls av konkurrenterna. På så vis finns det goda förutsättningar för framtida expansion och tillväxt. Bolagets verksamhet är förlagd till fyra platser i Sverige.

VA Automotives affärsidé är att erbjuda Skandinaviska aktörer inom främst fordons- och verkstadsindustrin fullständiga, innovativa och kostnadseffektiva lösningar för pressverktyg, automatiserad produktionsutrustning och färdiga fordonskomponenter.

2018-04-13
Regulatorisk

VA Automotive i Hässleholm AB:s (publ) årsstämma ägde rum torsdagen den 12 april 2018 i Hässleholm. I samtliga ärenden beslutade stämman i enlighet med styrelsens respektive valberedningens förslag. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

2018-03-14
Regulatorisk

VA Automotive i Hässleholm AB (Publ) ("VA Automotive" eller "Bolaget"), noterat på Nasdaq First North, meddelar idag att Bolagets styrelse mot bakgrund av den under 2017 svaga utvecklingen för koncernen, föreslår bolagsstämman att besluta om en nyemission med företräde för Bolagets aktieägare. För att kunna genomföra det tidigare kommunicerade åtgärdsprogrammet och vända lönsamhetsutvecklingen är det styrelsens intention att genomföra en till 100% tecknad och garanterad företrädesemission om cirka 24,5 miljoner kronor.

2018-03-14
Regulatorisk

Aktieägarna i VA Automotive i Hässleholm AB (publ), org.nr 556767-9625 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 april 2018 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Norra Kringelvägen 13-15 i Hässleholm.

2018-03-14
Regulatorisk

Fjärde kvartalet: oktober - december
(jämfört med samma period föregående år)

 • Intäkterna uppgick till 91 621 TSEK (116 546) 
 • Rörelseresultat uppgick till - 13 903 TSEK (5 373)
 • Resultat efter skatt uppgick till -21 380 TSEK (2 556)

Helåret: januari - december
(jämfört med samma period föregående år)

 • Intäkterna uppgick till 409 462 TSEK (410 935)
 • Rörelseresultat uppgick till -30 675 TSEK (12 974) 
 • Resultat efter skatt uppgick till -37 660 TSEK (5 146)
2018-02-21
Regulatorisk

Under 2017 har VA Automotive, som tidigare kommunicerats, gjort stora förluster, förlusterna avser främst omorganisation i koncernen samt VA Tooling. VA Automotive genomförde under Q4 resultatpåverkande åtgärder för att stoppa den negativa utvecklingen i bolaget. Åtgärderna har inte fått avsedd effekt under aktuell period (Q4), varvid rörelseresultatet för Q4 konstateras bli betydligt sämre än under Q3 2017. Rörelseresultatet för helåret (17) förväntas hamna inom intervallet -28 till -32 MSEK. Omsättningen för 2017 förväntas bli ca 400 MSEK. Slutgiltiga resultatet är ännu inte fastställt varför VA Automotive väljer att senarelägga sin bokslutskommuniké till den 15 mars istället för som tidigare kommunicerats den 26 februari.

2018-01-31
Regulatorisk

Certified Adviser ska vara Stockholm Certified Advisers och inte Avanza Bank som felaktigt angavs i tidigare PM publicerat idag 08.30.

Det tidigare kommunicerade varslet om 40 kollektivanställda samt 5 tjänstemän har nu effektuerats.

2018-01-31

Det tidigare kommunicerade varslet om 40 kollektivanställda samt 5 tjänstemän har nu effektuerats.

1
2
...
10
>>
 

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter från VA Automotive

VA Automotive AB
Box 34,
281 21 Hässleholm, Sweden
Visiting adress:
Frykholmsgatan 11, Hässleholm
Phone +46 45 14 25 00
Telefax +46 45 11 59 13
info@va-automotive.com

One stop shop for the automotive industry

VA Automotive’s business concept is to offer businesses primarily in the automotive and engineering industries, comprehensive, innovative and cost-efficient solutions for tools and dies, automated production equipment and completed automotive components.