Finansiell kalender

No event entries found

 

Senaste rapporten

 

IR-kontakt

Lars Thunberg
Ordförande

+46 (0)701-433040

Skicka e-post

Nyheter

Bokslutskommuniké januari-december 2017 för VA Automotive

Fjärde kvartalet: oktober - december
(jämfört med samma period föregående år)

 • Intäkterna uppgick till 91 621 TSEK (116 546) 
 • Rörelseresultat uppgick till - 13 903 TSEK (5 373)
 • Resultat efter skatt uppgick till -21 380 TSEK (2 556)

Helåret: januari - december
(jämfört med samma period föregående år)

 • Intäkterna uppgick till 409 462 TSEK (410 935)
 • Rörelseresultat uppgick till -30 675 TSEK (12 974) 
 • Resultat efter skatt uppgick till -37 660 TSEK (5 146)

VD har ordet

Jag tillträdde som VD i bolaget under december 2017. VD-bytet föranleddes av att styrelsen ansåg att det tidigare beslutade och påbörjade åtgärdsprogrammet inte genomdrevs med tillräcklig kraft och med rätt precision. Dessvärre tvingades jag relativt omgående konstatera att VA Automotive var i ett sämre skick än som förespeglats såväl mig som styrelsen.

Mina första åtgärder var att minska kostnaderna och få balans mellan kostnader och intäkter. Dessa åtgärder har inneburit stora engångskostnader, ytterligare kostnader har uppkommit genom fallande volymer samt nedskrivning av pågående kundprojekt. Besparingsåtgärderna avseende de varsel som aviserades under december ger en negativ effekt fram till halvårsskiftet 2018. Därefter slår de igenom med full kraft. Bolaget räknar med en neutral effekt för helåret 2018. Besparingsåtgärderna slår igenom med full kraft för helåret 2019 och uppgår då till cirka 13 MSEK på helårsbasis. Sammantaget bör dessa åtgärder tillsammans med övriga besparingsåtgärder leda till positiva kassaflöden senast helåret 2019. Arbetet med att implementera en kvalitetssäkrad offertprocess samt en ny prioriteringsordning med lågserier och kundanalys bör leda till en förbättring av bruttomarginalen från 2018.

Efter att ha lagt kraften på kostnadssidan har jag nu börjat fokusera på affärsmodeller och processer.

Nya affärsmodeller har implementerats där lågserier och förserier prioriteras i förhållande till volymproduktion och att välja rätt kund. Produktion i slutet av en livscykel kommer noga att analyseras innan vi offererar.

Det "nya" VA Automotive skall arbeta med utgångspunkt från "One-Stop-Shop". "One-Stop-Shop" är arbetsnamnet som visar att VA Automotive har en unik ställning i svensk industri. VA Engineering kan designa, konstruera samt simulera verktyg, VA Tooling kan producera verktyg och det finns möjlighet att producera komponenter och detaljer i VA Components.

I den nya strategin ingår det att hitta internationella samarbetspartners som har storlek och geografisk närvaro där VA Automotives svenska kunder etablerat sin produktion. VA Automotive kommer arbeta med den svenska marknaden samt supportera den internationella partnern i samarbetet med den svenska slutkunden, på detta vis kan vi erbjuda kund produktion i Sverige samt utland. En annan fördel för kund är att vi kommer erbjuda produktutveckling på hög internationell nivå.

VA Automotive kommer jobba vidare på sin egenutvecklade produktionsteknik HardMesch. HardMesch befinner sig fortfarande i verifieringsstadiet, förutsättningarna bedöms goda och de teoretiska studierna på Lunds Tekniska Högskola samt Chalmers Universitet pekar ensidigt på stor potential.

Det finns stora utmaningar för VA Automotive. Likviditet samt investeringar i verksamheten måste prioriteras och säkerställas. Jag vågar utrycka att jag nu är försiktigt positiv, gör vi rätt och gör om kommer vi ha ett lönsamt 2018!

I samband med publiceringen av denna Bokslutskommuniké, offentliggör VA Automotive också ett pressmeddelande om att styrelsen föreslår en företrädesemission. De aktiviteter och investeringar som krävs för att få VA Automotive lönsamt innebär att det uppstår ett kapitalbehov. Genom emissionslikviden stärks bolagets balansräkning och åtgärdsprogram och rörelsekapitalbehov kan finansieras.

Hässleholm den 14 mars 2018

Lars Thunberg VD, VA Automotive

Kommande rapporteringstillfällen
Rapporteringstillfällen för 2018 har fastställts till

 • Årsredovisning 2017 kommer att vara tillgänglig senast 29 mars 2018
 • Delårsrapport januari-mars den 31 maj 2018
 • Delårsrapport april-juni den 24 augusti 2018

Rapporterna kommer att finnas tillgängliga på hemsidan.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Hässleholm den 14 mars 2018

VA Automotive i Hässleholm AB (publ)

För mer information vänligen kontakta Lars Thunberg, VD
Telefon: 0701-43 30 40
Email: lars.thunberg@va-automotive.com

VA Automotive AB (publ) offentliggör informationen i denna bokslutskommuniké enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 mars 2018 kl. 17:30 CET.

2018-05-11
Regulatorisk

Som meddelats i pressmeddelande den 9 maj 2018 har VA Automotive i Hässleholm AB (publ) ("VA Automotive" eller "Bolaget") ansökt om att sätta Bolaget samt dotterbolagen VA Components i Hässleholm AB, VA Tooling AB och VA Engineering AB i konkurs. Hässleholms tingsrätt respektive Borås tingsrätt har den 9 maj 2018 beslutat att bevilja VA Automotives med dotterbolags ansökningar om att företagen skall sättas i konkurs. Konkursförvaltare är Niklas Sigesgård, Amber Advokater.

2018-05-09
Regulatorisk

VA Automotives styrelse har i dag beslutat sig för att sätta VA Automotive i konkurs, det innebär att VA Automotive omgående avbryter den pågående rekonstruktionen.

2018-04-13
Regulatorisk

VA Automotive i Hässleholm AB:s (publ) årsstämma ägde rum torsdagen den 12 april 2018 i Hässleholm. I samtliga ärenden beslutade stämman i enlighet med styrelsens respektive valberedningens förslag. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

2018-03-14
Regulatorisk

VA Automotive i Hässleholm AB (Publ) ("VA Automotive" eller "Bolaget"), noterat på Nasdaq First North, meddelar idag att Bolagets styrelse mot bakgrund av den under 2017 svaga utvecklingen för koncernen, föreslår bolagsstämman att besluta om en nyemission med företräde för Bolagets aktieägare. För att kunna genomföra det tidigare kommunicerade åtgärdsprogrammet och vända lönsamhetsutvecklingen är det styrelsens intention att genomföra en till 100% tecknad och garanterad företrädesemission om cirka 24,5 miljoner kronor.

2018-03-14
Regulatorisk

Aktieägarna i VA Automotive i Hässleholm AB (publ), org.nr 556767-9625 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 april 2018 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Norra Kringelvägen 13-15 i Hässleholm.

2018-03-14
Regulatorisk

Fjärde kvartalet: oktober - december
(jämfört med samma period föregående år)

 • Intäkterna uppgick till 91 621 TSEK (116 546) 
 • Rörelseresultat uppgick till - 13 903 TSEK (5 373)
 • Resultat efter skatt uppgick till -21 380 TSEK (2 556)

Helåret: januari - december
(jämfört med samma period föregående år)

 • Intäkterna uppgick till 409 462 TSEK (410 935)
 • Rörelseresultat uppgick till -30 675 TSEK (12 974) 
 • Resultat efter skatt uppgick till -37 660 TSEK (5 146)
1
2
...
10
>>
 

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter från VA Automotive

VA Automotive AB
Box 34,
281 21 Hässleholm, Sweden
Visiting adress:
Frykholmsgatan 11, Hässleholm
Phone +46 45 14 25 00
Telefax +46 45 11 59 13
info@va-automotive.com

One stop shop for the automotive industry

VA Automotive’s business concept is to offer businesses primarily in the automotive and engineering industries, comprehensive, innovative and cost-efficient solutions for tools and dies, automated production equipment and completed automotive components.