Finansiell kalender

2018-08-24
Delårsrapport Q2 2018
 

Senaste rapporten

 

IR-kontakt

Lars Thunberg
Ordförande

+46 (0)701-433040

Skicka e-post

Nyheter

Delårsrapport januari-mars 2017 för VA Automotive i Hässleholm

Första kvartalet: januari- mars
(jämfört med samma period föregående år)

 • Intäkterna uppgick till 118 770 TSEK (100 424)
 • Rörelseresultat uppgick till 2 075 TSEK (2 024)
 • Resultat efter skatt uppgick till 733 TSEK (793)

VD har ordet
Årets första kvartal har i stort förlöpt enligt plan. Omsättningsmässigt landar vi på 117 MSEK (99 MSEK) med ett positivt resultat. På kostnadssidan ser vi att ökade priser på råmaterial påverkat resultatutvecklingen så det är viktigt för oss att följa den utvecklingen noggrant. Aktiviteter med att erhålla råvarukompensation där stålprisökningen slår igenom pågår.

VA Components har under kvartalet tagit hem ytterligare produktionsorder till NEVS, avseende produktion i Trollhättan.

För VA Tooling har kvartalet inneburit en fortsatt jämn och god beläggning och projekten levereras ut helt enligt de planer som är uppgjorda. Arbetet med att fusionera bolagen Swepart Verktyg i Tyringe AB och Lidhs Verktygsindustri AB är uppstartat och beräknas vara fullt genomfört till semestern.

VA Engineering har fortsatt mycket god beläggning och har under kvartalet etablerat sig som resurs hos VTC i Umeå. I det projektet tillför VA Engineering kompetens inom verktygskonstruktion och feasabillity.

I den fortsatta utvecklingen av koncernen har styrelsen fattat beslut om en övergripande organisationsförändring, innebärande effektivisering inom organisationen. Omorganisationen innebär en betydligt plattare ledningsstruktur. Första steget i denna förändring är att VD ersätts av platschefer i dotterbolagen. Den innebär dessutom att samtliga funktioner av administrativ karaktär centraliseras inom koncernen. Genom att det då blir tydligare roller ökar möjligheten att fokusera och att arbeta med utvecklingen av processerna för att ytterligare förstärka lönsamheten. Min förväntan är att detta ytterligare ska stärka oss när vi agerar på en så hårt konkurrensutsatt marknad som Automotiveindustrin är.

I samband med organisationsförändringen förstärker vi organisationen med strategiskt viktiga tjänster inom HR, marknad, inköp och ekonomi.

På marknadssidan ser jag att vår närvaro innebär en positiv utveckling av förfrågningar vilket tyder på att det finns många projekt som ska genomföras. Vi konkurrerar i många fall med kollegor i länder som har ett betydligt lägre kostnadsläge, därför är det viktigt att vi fortsätter att utveckla oss som en effektiv partner för våra kunder. Det är glädjande att se när etablerade kunder återkommer till oss som de gör inom bland annat vår Tooling verksamhet.

Hardmesch genomför under det kommande månaderna de avslutade prover som bedömts vara nödvändiga för att verifiera konceptet. Aktiviteter med att finna lämpliga applikationer för tekniken startas upp enligt plan i höst.

Vi blickar nu framåt mot Q2 och tar med oss att vi har en fortsatt god prognos på beläggning och att vi även där ska kunna visa upp ett tillfredsställande resultat.

Hässleholm den 18 maj 2017
Lars-Åke
Grundmark Koncernchef, VA Automotive

Kommande rapporteringstillfällen

 • Rapporteringstillfällen har fastställts till
 • Delårsrapport april-juni den 23 augusti 2017
 • Delårsrapport juli-september den 15 november 2017
 • Bokslutskommuniké den 26 februari 2018

Rapporterna kommer att finnas tillgängliga på hemsidan.

Presentation av delårsrapporten
Delårsrapporten kommer att presenteras den 18 maj på VA Automotives hemsida www.va-automotive.com

Rapporten i sin helhet bifogas.

Hässleholm den 18 maj 2017 

VA Automotive i Hässleholm AB (publ)

Lars Thunberg
Ordförande

Lars-Åke Grundmark
Verkställande direktör

Harriet Lidh  
Ledamot

Hans Granqvist
Ledamot

Thorbjörn Wennerholm
Ledamot 

Peter Nilsson  
Ledamot

Per-Ewe Wendel
Ledamot

För mer information vänligen kontakta Lars Thunberg, ordförande
Telefon: 0701-43 30 40
Email: lars.thunberg@va-automotive.com

VA Automotive AB (publ) offentliggör informationen i denna delårsrapport enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 maj 2017 kl. 08:30 CET.

Om VA Automotive i Hässleholm AB (publ)
VA Automotives affärsidé är att erbjuda aktörer inom främst fordons- och verkstadsindustrin fullständiga, innovativa och kostnadseffektiva lösningar för pressverktyg, automatiserad produktionsutrustning och färdiga fordonskomponenter.

VA Automotive bedriver verksamhet inom fyra kompetensområden: engineering, tooling, automation och components. Utöver dessa drivs ett utvecklingsbolag och koncernfunktioner. Större delen av omsättningen är hänförlig till fordonsindustrin.

Bolagets affärsstruktur grundlades under 2013. De olika områdena utgör tillsammans en unik kompetenskedja som innebär att kunderna får tillgång till både tekniktjänster, komponenter och produkter, allt under samma tak, - en One stop shop.

Förutsättningarna för en framtida expansion och tillväxt är mycket goda och bolaget har siktet inställt på en global verksamhet. VA Automotive är listat på Nasdaq First North med Avanza Bank som Certified Adviser.

Några av bolagets kunder är Volvo, Autoliv, IAC, Scania, Lear Corporation, National Electric Vehicle Sweden, Johnson Controls, BMW, Volkswagen, GM, Ford, Daimler, Gnotec, Porsche, Jaguar, Opel, Mazda, Electrolux och Ikea

www.va-automotive.com

2018-05-11
Regulatorisk

Som meddelats i pressmeddelande den 9 maj 2018 har VA Automotive i Hässleholm AB (publ) ("VA Automotive" eller "Bolaget") ansökt om att sätta Bolaget samt dotterbolagen VA Components i Hässleholm AB, VA Tooling AB och VA Engineering AB i konkurs. Hässleholms tingsrätt respektive Borås tingsrätt har den 9 maj 2018 beslutat att bevilja VA Automotives med dotterbolags ansökningar om att företagen skall sättas i konkurs. Konkursförvaltare är Niklas Sigesgård, Amber Advokater.

2018-05-09
Regulatorisk

VA Automotives styrelse har i dag beslutat sig för att sätta VA Automotive i konkurs, det innebär att VA Automotive omgående avbryter den pågående rekonstruktionen.

2018-04-13
Regulatorisk

VA Automotive i Hässleholm AB:s (publ) årsstämma ägde rum torsdagen den 12 april 2018 i Hässleholm. I samtliga ärenden beslutade stämman i enlighet med styrelsens respektive valberedningens förslag. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

2018-03-14
Regulatorisk

VA Automotive i Hässleholm AB (Publ) ("VA Automotive" eller "Bolaget"), noterat på Nasdaq First North, meddelar idag att Bolagets styrelse mot bakgrund av den under 2017 svaga utvecklingen för koncernen, föreslår bolagsstämman att besluta om en nyemission med företräde för Bolagets aktieägare. För att kunna genomföra det tidigare kommunicerade åtgärdsprogrammet och vända lönsamhetsutvecklingen är det styrelsens intention att genomföra en till 100% tecknad och garanterad företrädesemission om cirka 24,5 miljoner kronor.

2018-03-14
Regulatorisk

Aktieägarna i VA Automotive i Hässleholm AB (publ), org.nr 556767-9625 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 april 2018 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Norra Kringelvägen 13-15 i Hässleholm.

2018-03-14
Regulatorisk

Fjärde kvartalet: oktober - december
(jämfört med samma period föregående år)

 • Intäkterna uppgick till 91 621 TSEK (116 546) 
 • Rörelseresultat uppgick till - 13 903 TSEK (5 373)
 • Resultat efter skatt uppgick till -21 380 TSEK (2 556)

Helåret: januari - december
(jämfört med samma period föregående år)

 • Intäkterna uppgick till 409 462 TSEK (410 935)
 • Rörelseresultat uppgick till -30 675 TSEK (12 974) 
 • Resultat efter skatt uppgick till -37 660 TSEK (5 146)
1
2
...
10
>>
 

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter från VA Automotive

VA Automotive AB
Box 34,
281 21 Hässleholm, Sweden
Visiting adress:
Frykholmsgatan 11, Hässleholm
Phone +46 45 14 25 00
Telefax +46 45 11 59 13
info@va-automotive.com

One stop shop for the automotive industry

VA Automotive’s business concept is to offer businesses primarily in the automotive and engineering industries, comprehensive, innovative and cost-efficient solutions for tools and dies, automated production equipment and completed automotive components.