Finansiell kalender

2018-02-26
Bokslutskommuniké 2017
2018-05-20
Årsredovisning 2017
Kommer publiceras under maj månad.
 

Senaste rapporten

 

IR-kontakt

Lars Thunberg
Ordförande

+46 (0)701-433040

Skicka e-post

Nyheter

Delårsrapport januari-mars 2017 för VA Automotive i Hässleholm

Första kvartalet: januari- mars
(jämfört med samma period föregående år)

  • Intäkterna uppgick till 118 770 TSEK (100 424)
  • Rörelseresultat uppgick till 2 075 TSEK (2 024)
  • Resultat efter skatt uppgick till 733 TSEK (793)

VD har ordet
Årets första kvartal har i stort förlöpt enligt plan. Omsättningsmässigt landar vi på 117 MSEK (99 MSEK) med ett positivt resultat. På kostnadssidan ser vi att ökade priser på råmaterial påverkat resultatutvecklingen så det är viktigt för oss att följa den utvecklingen noggrant. Aktiviteter med att erhålla råvarukompensation där stålprisökningen slår igenom pågår.

VA Components har under kvartalet tagit hem ytterligare produktionsorder till NEVS, avseende produktion i Trollhättan.

För VA Tooling har kvartalet inneburit en fortsatt jämn och god beläggning och projekten levereras ut helt enligt de planer som är uppgjorda. Arbetet med att fusionera bolagen Swepart Verktyg i Tyringe AB och Lidhs Verktygsindustri AB är uppstartat och beräknas vara fullt genomfört till semestern.

VA Engineering har fortsatt mycket god beläggning och har under kvartalet etablerat sig som resurs hos VTC i Umeå. I det projektet tillför VA Engineering kompetens inom verktygskonstruktion och feasabillity.

I den fortsatta utvecklingen av koncernen har styrelsen fattat beslut om en övergripande organisationsförändring, innebärande effektivisering inom organisationen. Omorganisationen innebär en betydligt plattare ledningsstruktur. Första steget i denna förändring är att VD ersätts av platschefer i dotterbolagen. Den innebär dessutom att samtliga funktioner av administrativ karaktär centraliseras inom koncernen. Genom att det då blir tydligare roller ökar möjligheten att fokusera och att arbeta med utvecklingen av processerna för att ytterligare förstärka lönsamheten. Min förväntan är att detta ytterligare ska stärka oss när vi agerar på en så hårt konkurrensutsatt marknad som Automotiveindustrin är.

I samband med organisationsförändringen förstärker vi organisationen med strategiskt viktiga tjänster inom HR, marknad, inköp och ekonomi.

På marknadssidan ser jag att vår närvaro innebär en positiv utveckling av förfrågningar vilket tyder på att det finns många projekt som ska genomföras. Vi konkurrerar i många fall med kollegor i länder som har ett betydligt lägre kostnadsläge, därför är det viktigt att vi fortsätter att utveckla oss som en effektiv partner för våra kunder. Det är glädjande att se när etablerade kunder återkommer till oss som de gör inom bland annat vår Tooling verksamhet.

Hardmesch genomför under det kommande månaderna de avslutade prover som bedömts vara nödvändiga för att verifiera konceptet. Aktiviteter med att finna lämpliga applikationer för tekniken startas upp enligt plan i höst.

Vi blickar nu framåt mot Q2 och tar med oss att vi har en fortsatt god prognos på beläggning och att vi även där ska kunna visa upp ett tillfredsställande resultat.

Hässleholm den 18 maj 2017
Lars-Åke
Grundmark Koncernchef, VA Automotive

Kommande rapporteringstillfällen

  • Rapporteringstillfällen har fastställts till
  • Delårsrapport april-juni den 23 augusti 2017
  • Delårsrapport juli-september den 15 november 2017
  • Bokslutskommuniké den 26 februari 2018

Rapporterna kommer att finnas tillgängliga på hemsidan.

Presentation av delårsrapporten
Delårsrapporten kommer att presenteras den 18 maj på VA Automotives hemsida www.va-automotive.com

Rapporten i sin helhet bifogas.

Hässleholm den 18 maj 2017 

VA Automotive i Hässleholm AB (publ)

Lars Thunberg
Ordförande

Lars-Åke Grundmark
Verkställande direktör

Harriet Lidh  
Ledamot

Hans Granqvist
Ledamot

Thorbjörn Wennerholm
Ledamot 

Peter Nilsson  
Ledamot

Per-Ewe Wendel
Ledamot

För mer information vänligen kontakta Lars Thunberg, ordförande
Telefon: 0701-43 30 40
Email: lars.thunberg@va-automotive.com

VA Automotive AB (publ) offentliggör informationen i denna delårsrapport enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 maj 2017 kl. 08:30 CET.

Om VA Automotive i Hässleholm AB (publ)
VA Automotives affärsidé är att erbjuda aktörer inom främst fordons- och verkstadsindustrin fullständiga, innovativa och kostnadseffektiva lösningar för pressverktyg, automatiserad produktionsutrustning och färdiga fordonskomponenter.

VA Automotive bedriver verksamhet inom fyra kompetensområden: engineering, tooling, automation och components. Utöver dessa drivs ett utvecklingsbolag och koncernfunktioner. Större delen av omsättningen är hänförlig till fordonsindustrin.

Bolagets affärsstruktur grundlades under 2013. De olika områdena utgör tillsammans en unik kompetenskedja som innebär att kunderna får tillgång till både tekniktjänster, komponenter och produkter, allt under samma tak, - en One stop shop.

Förutsättningarna för en framtida expansion och tillväxt är mycket goda och bolaget har siktet inställt på en global verksamhet. VA Automotive är listat på Nasdaq First North med Avanza Bank som Certified Adviser.

Några av bolagets kunder är Volvo, Autoliv, IAC, Scania, Lear Corporation, National Electric Vehicle Sweden, Johnson Controls, BMW, Volkswagen, GM, Ford, Daimler, Gnotec, Porsche, Jaguar, Opel, Mazda, Electrolux och Ikea

www.va-automotive.com

2018-01-31
Regulatorisk

Certified Adviser ska vara Stockholm Certified Advisers och inte Avanza Bank som felaktigt angavs i tidigare PM publicerat idag 08.30.

Det tidigare kommunicerade varslet om 40 kollektivanställda samt 5 tjänstemän har nu effektuerats.

2018-01-31

Det tidigare kommunicerade varslet om 40 kollektivanställda samt 5 tjänstemän har nu effektuerats.

2018-01-09
Regulatorisk

VA Automotive erhåller produktionsorder från IAC. Ordern har ett totalt produktionsvärde om ca 5-7 MSEK och löper i 4-6 år med start 2019.

2017-12-29
Regulatorisk

VA Automotive AB (publ) ("VA Automotive"), som erbjuder aktörer inom främst fordons- och verkstadsindustrin fullständiga, innovativa och kostnadseffektiva lösningar för pressverktyg, automatiserad produktionsutrustning och färdiga fordonskomponenter, meddelar idag att bolaget byter CFO från Anni Acs till Camilla Pripp.

2017-12-19
Regulatorisk

VA Components har beslutat att varsla 5 tjänstemän och 40 kollektivanställda av totalt 89 anställda på VA Components.

2017-12-12
Regulatorisk

Styrelsen i VA Automotive har idag tillsatt styrelseordförande Lars Thunberg som koncernchef för VA Automotive. Lars Thunberg ersätter Lars-Åke Grundmark som koncernchef för VA Automotive.

2017-11-30
Regulatorisk

VA Automotive anställer en försäljningschef från och med fredagen den 1 december.

2017-11-30
Regulatorisk

VA Automotive tar ny order avseende tillverkning av pressverktyg avsedda för produktion av karossmaterial.

2017-11-20
Regulatorisk

VA Automotive ha erhållit ordrar avseende detaljtillverkning och verktygstillverkning. Orderläggarna är Volvo Cars, Husqvarna AB, Nitator AB och IAC.

1
2
...
9
>>
 

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter från VA Automotive

VA Automotive AB
Box 34,
281 21 Hässleholm, Sweden
Visiting adress:
Frykholmsgatan 11, Hässleholm
Phone +46 45 14 25 00
Telefax +46 45 11 59 13
info@va-automotive.com

One stop shop for the automotive industry

VA Automotive’s business concept is to offer businesses primarily in the automotive and engineering industries, comprehensive, innovative and cost-efficient solutions for tools and dies, automated production equipment and completed automotive components.