Finansiell kalender

No event entries found

 

Senaste rapporten

 

IR-kontakt

Lars Thunberg
Ordförande

+46 (0)701-433040

Skicka e-post

Nyheter

Delårsrapport januari-september 2017 för VA Automotive i Hässleholm

Tredje kvartalet: juli - september
(jämfört med samma period föregående år)
 

 • Intäkterna uppgick till 78 956 TSEK (88 620)
 • Rörelseresultat uppgick till -10 042 TSEK (-1 244)
 • Resultat efter skatt uppgick till -9 167 TSEK (-1 593)

Årets första nio månader: januari - september
(jämfört med samma period föregående år)

 • Intäkterna uppgick till 317 840 TSEK (294 390)
 • Rörelseresultat uppgick till -16 772 TSEK (7 602)
 • Resultat efter skatt uppgick till -16 280 TSEK (2 590)

Händelser efter balansdagen 

 • VA Automotive har erhållit order avseende komponenttillverkning för Volvo Car Special Vehicle. Ordervärdet som är totalt ca 9 MSEK avser tillverkning av både produktionsverktyg och komponenter. Tillverkningen av verktygen startar under Q4 2017 och den totala löptiden för produktionen är ca 2,5 år.
 • Nominerad som årets underleverantör på Stora Leverantörsdagen den 19 oktober, arrangerad av Fordonskomponentgruppen

VD har ordet

Vi summerar årets tredje kvartal med ett sammantaget negativt rörelseresultat. Omsättningen landar på 79 MSEK för kvartalet (89) där rörelse-resultat uppgår till -10 042 TSEK (-1 244).

När jag tittar tillbaka på utvecklingen av vårt rörelseresultat under året, konstaterar jag att vi haft den största negativa utvecklingen under tredje kvartalet. Årets tredje kvartal belastas som bekant av fyra veckors semesteruttag, vilket innebär lägre produktion och färre utleveranser. Utöver semesterperioden belastas rörelseresultatet av stora kostnader avseende omstrukturering av bolaget samt ökade kostnader för råmaterial såväl som förändringar i produktmix. Dock ser jag att den negativa utvecklingen av rörelseresultatet har avmattats och det ligger i linje med det åtgärdspaket som implementerats under kvartalets senare del.

Som jag tidigare kommunicerat, har vi startat upp och genomfört förhandlingar avseende kompensation för ökade priser på råmaterial. Utkomsten av dessa förhandlingar
har inte fullt ut givit den effekten som vi hoppats på men sammantaget har vi uppnått en ökning av försäljningspriset på ett flertal produkter.

Inkråmsförvärvet av det Uddevallabaserade företaget Noco AB har fortsatt att påverka resultatet negativt vilket föranlett att vi beslutat att genomföra en flytt av verksamheten till vår produktionsenhet i Hässleholm. Vi kommer att outsourca sådan tillverkning som vi inte har för avsikt att bedriva i egen regi. Främst därför att investeringsbehovet är stort för att kunna agera konkurrenskraftigt men också därför att det kan krävas specialistkompetens som vi inte har tillgång till i Hässleholm efter flytten. Flytten beräknas vara genomförd under första kvartalet2018.

I vår Tooling-verksamhet har vi fortsatt hög beläggning vilket, likt tidigare, gjort att vi har fått ta till extraordinära insatser och även kostnader för att tillgodose leverans till våra kunder i tid. Detta har inneburit ökade kostnader på grund av omplanering av verksamhet vilket i sin tur påverkat det kvalitetsmässiga utfallet. 

Vi har fortsatt att utveckla Hardmesch och har inlett konkreta diskussioner med en OEM som visat intresse för teknologin.

När vi stänger tredje kvartalet och tittar mot det fjärde, årets sista kvartal, gör vi det med ett omfattande åtgärdsprogram som syftar till att komma tillrätta med den negativa resultat- utvecklingen. Åtgärdsprogrammet syftar till ett aktivt arbete, inom ett antal områden, som bevisats vara kritiska för utveck- lingen av rörelseresultatet. Vi gör det med vetskapen om nytagna order till bl a Beslag & Metall samt Volvo Cars Special Vehicle där vi går in med helt nya förutsättningar i form av struktur och organisation. Detta sammantaget gör att vi förväntar oss ytterligare positiv utveckling av rörelseresultatet.

Årets fjärde kvartal kommer att visa oss hur omorganisationen tillsammans med åtgärdsprogrammet påverkar utvecklingen av vårt rörelseresultat i positiv riktning.

Lars-Åke Grundmark
Koncernchef, VA Automotive 

Kommande rapporteringstillfällen

Rapporteringstillfällen har fastställts till

 • Bokslutskommuniké den 26 februari 2018
 • Årsredovisningen 2017 kommer att vara tillgänglig under maj månad
 • Delårsrapport januari-mars den 21 maj 2018

Rapporterna kommer att finnas tillgängliga på hemsidan. 

Rapporten i sin helhet bifogas.

Hässleholm den 15 november 2017

Lars Thunberg
Ordförande

Lars-Åke Grundmark 
Verkställande direktör

Per-Ewe Wendel 
Ledamot

Per Holmlund
Ledamot

Thorbjörn Wennerholm 
Ledamot 

Peter Nilsson 
Ledamot 

Johnny Andersson
Ledamot utsedd av arbetstagarna

För mer information vänligen kontakta Lars Thunberg, ordförande
Telefon: 0701-43 30 40
Email: lars.thunberg@va-automotive.com 

VA Automotive AB (publ) offentliggör informationen i denna delårsrapport enligt EU:s marknadsmissbruks- förordning (EU) nr 596/2014 och lagen om värdepap- persmarknaden. Informationen lämnades för offentlig- görande den 15 november 2017 kl. 08:30 CET. 

One stop shop - VA Automotive i Hässleholm AB (publ)

VA Automotives affärsidé är att erbjuda aktörer inom främst fordons- och verkstadsindustrin fullständiga, innovativa och kostnadseffektiva lösningar för pressverktyg, automatiserad produk- tionsutrustning och färdiga fordonskomponenter.

VA Automotive bedriver verksamhet inom tre kompetensområden: engineering, tooling, och components. Utöver dessa drivs ett utvecklingsbolag och koncernfunktioner. Större delen av omsättningen är hänförlig till fordonsindustrin.

Bolagets affärsstruktur grundlades under 2013. De olika områdena utgör tillsammans en unik kompetenskedja som innebär att kunderna får tillgång till både tekniktjänster, komponenter och produkter, allt under samma tak, - en One stop shop.

Förutsättningarna för en framtida expansion och tillväxt är mycket goda och bolaget har siktet inställt på en global verksamhet. VA Automotive är listat på Nasdaq First North med Avanza Bank som Certified Adviser.

Några av bolagets kunder är Volvo, Autoliv, IAC, Scania, Lear Corporation, National Electric Vehicle Sweden, Johnson Controls, BMW, Volkswagen, GM, Ford, Daimler, Gnotec, Porsche, Jaguar, Opel, Mazda, Electrolux och Ikea 

2018-05-11
Regulatorisk

Som meddelats i pressmeddelande den 9 maj 2018 har VA Automotive i Hässleholm AB (publ) ("VA Automotive" eller "Bolaget") ansökt om att sätta Bolaget samt dotterbolagen VA Components i Hässleholm AB, VA Tooling AB och VA Engineering AB i konkurs. Hässleholms tingsrätt respektive Borås tingsrätt har den 9 maj 2018 beslutat att bevilja VA Automotives med dotterbolags ansökningar om att företagen skall sättas i konkurs. Konkursförvaltare är Niklas Sigesgård, Amber Advokater.

2018-05-09
Regulatorisk

VA Automotives styrelse har i dag beslutat sig för att sätta VA Automotive i konkurs, det innebär att VA Automotive omgående avbryter den pågående rekonstruktionen.

2018-04-13
Regulatorisk

VA Automotive i Hässleholm AB:s (publ) årsstämma ägde rum torsdagen den 12 april 2018 i Hässleholm. I samtliga ärenden beslutade stämman i enlighet med styrelsens respektive valberedningens förslag. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

2018-03-14
Regulatorisk

VA Automotive i Hässleholm AB (Publ) ("VA Automotive" eller "Bolaget"), noterat på Nasdaq First North, meddelar idag att Bolagets styrelse mot bakgrund av den under 2017 svaga utvecklingen för koncernen, föreslår bolagsstämman att besluta om en nyemission med företräde för Bolagets aktieägare. För att kunna genomföra det tidigare kommunicerade åtgärdsprogrammet och vända lönsamhetsutvecklingen är det styrelsens intention att genomföra en till 100% tecknad och garanterad företrädesemission om cirka 24,5 miljoner kronor.

2018-03-14
Regulatorisk

Aktieägarna i VA Automotive i Hässleholm AB (publ), org.nr 556767-9625 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 april 2018 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Norra Kringelvägen 13-15 i Hässleholm.

2018-03-14
Regulatorisk

Fjärde kvartalet: oktober - december
(jämfört med samma period föregående år)

 • Intäkterna uppgick till 91 621 TSEK (116 546) 
 • Rörelseresultat uppgick till - 13 903 TSEK (5 373)
 • Resultat efter skatt uppgick till -21 380 TSEK (2 556)

Helåret: januari - december
(jämfört med samma period föregående år)

 • Intäkterna uppgick till 409 462 TSEK (410 935)
 • Rörelseresultat uppgick till -30 675 TSEK (12 974) 
 • Resultat efter skatt uppgick till -37 660 TSEK (5 146)
1
2
...
10
>>
 

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter från VA Automotive

VA Automotive AB
Box 34,
281 21 Hässleholm, Sweden
Visiting adress:
Frykholmsgatan 11, Hässleholm
Phone +46 45 14 25 00
Telefax +46 45 11 59 13
info@va-automotive.com

One stop shop for the automotive industry

VA Automotive’s business concept is to offer businesses primarily in the automotive and engineering industries, comprehensive, innovative and cost-efficient solutions for tools and dies, automated production equipment and completed automotive components.