Finansiell kalender

No event entries found

 

Senaste rapporten

 

IR-kontakt

Lars Thunberg
Ordförande

+46 (0)701-433040

Skicka e-post

Nyheter

Kallelse till årsstämma i VA Automotive

Aktieägarna i VA Automotive i Hässleholm AB (publ), org.nr 556767-9625 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 april 2018 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Norra Kringelvägen 13-15 i Hässleholm.

Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: 

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 6 april 2018, och 

- dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast fredagen den 6 april 2018, under adress VA Automotive Box 34, 281 21 Hässleholm eller via e-post till info@va-automotive.com.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsva- rande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast fredagen den 6 april 2018. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Ombud
Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.va-automotive.com.

Antal aktier och röster
I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 27 261 420 aktier. Det totala antalet röster uppgår till 27 261 420. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning
1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut om:
   a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
   b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
   c) ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
10. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
12. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter
13. Val av revisor
14. Beslut om principer för utseende av valberedning
15. Beslut om minskning av aktiekapitalet
16. Beslut om antagande av ny bolagsordning
17. Beslut om nyemission
18. Beslut om minskning av aktiekapitalet
19. Beslut om antagande av ny bolagsordning
20. Beslut om sammanläggning av aktier
21. Beslut om bemyndigande för Bolagets styrelse att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
22. Stämmans avslutande

Förslag till beslut
Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman
Bolagets valberedning föreslår att advokaten Thorbjörn Wennerholm ska vara ordförande vid stämman.

Punkt 9b) - Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över Bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredo- visningen och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

Punkt 10 - 14
Bolagets valberedning har lämnat följande förslag avseende punkterna 10 - 14.

Punkt 10 - Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer
Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med belopp motsvarande ett (1) prisbasbelopp, enligt nivå för 2018 om 45 500 kronor, till var och en av styrelseledamöterna som inte är anställda i VA Automotive-koncernen samt med belopp motsvarande med två (2) prisbasbelopp, till styrelsens ordförande. I arvodet ingår ersättning för utskottsarbete. Valberedningen föreslår att arvode åt revisorerna ska utgå enligt löpande räkning.

Punkt 11 - Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
Valberedningen föreslår att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska uppgå till fem (5). Inga suppleanter föreslås. Valberedningen föreslår vidare att antalet revisorer ska uppgå till en (1) utan revisorssuppleant.

Punkt 12 - Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter
Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Lars Thunberg, Peter Nilsson, Thorbjörn Wennerholm, Per-Ewe Wendel och Per Holmlund. Till styrelsens ordförande föreslås Per-Ewe Wendel. Det noteras att Johnny Andersson har utsetts till arbetstagarrepresentant i styrelsen.

Punkt 13 - Val av revisor
Valberedningen föreslår att Annika Larsson omväljs till revisor.

Punkt 14 - Beslut om principer för utseende av valberedning
Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar om följande principer för utseende av valberedning.

Styrelsens ordförande ska kontakta de tre största aktieägarna i Bolaget enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 30 november varje år, vilka dock ska ha en ägarandel uppgående till minst fem (5) procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, och ber dem utse en representant vardera för att utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts. Om någon aktieägare avstår från sin rätt att utse representant ska den aktieägare som därefter är den största ägaren erbjudas att utse en representant (vilken dock ska ha en ägarandel i Bolaget uppgående till minst fem (5) procent av det totala antalet aktier och röster). Dock gäller att valbe- redningen alltid ska ha minst två ledamöter (även om det innebär att ledamots ägarandel uppgår till mindre än (5) procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget).

Valberedningen ska ha till uppgift att arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:
- förslag till styrelseledamöter och styrelseordförande
- förslag till styrelsearvoden till icke anställda styrelseledamöter, med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, samt eventuell ersättning för utskottsarbete
- förslag till revisor (i förekommande fall)
- förslag till revisorsarvode
- förslag till ordförande på årsstämman, och
- förslag till förändrade principer för utseende av valberedning (i förekommande fall).

Punkt 15 - Beslut om minskning av aktiekapitalet
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att Bolagets aktiekapital ska minskas med 5 793 051,75 kronor, utan indragning av aktier, för att avsättas till fond att användas i enlighet med beslut av bolagsstämma (dvs. fritt eget kapital). Efter minskningen av aktiekapitalet i enlighet med ovan kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till

2 726 142 kronor, fördelat på 27 261 420 aktier, envar med kvotvärde om 0,1 kronor. Bortsett från minskningen av aktiekapitalet kommer Bolagets bundna egna kapital inte att påverkas. Minsk- ningen av aktiekapitalet kräver ingen ändring av bolagets bolagsordning såvitt avser gränser för aktiekapitalet i och med att avsikten är att återställa aktiekapitalet genom emissionen enligt punkt 17 nedan vilket även medför att det inte krävs något tillstånd av Bolagsverket.

Punkt 16 - Beslut om antagande av ny bolagsordning
För att möjliggöra företrädesemissionen enligt punkt 17 på dagordningen föreslår styrelsen att bolagsstämman fattar beslut om ändrad lydelse av bolagsordningens bestämmelser om gränserna för Bolagets aktiekapital och antal aktier (§ 4 samt § 5) i enlighet med följande:

Nuvarande lydelse:
§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst 3 125 000 kronor och högst 12 500 000 kronor.
§ 5 Antal aktier Bolaget skall ha lägst 10 000 000 och högst 40 000 000 aktier.

Föreslagen lydelse:
§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst 8 000 000 kronor och högst 32 000 000 kronor.
§ 5 Antal aktier Bolaget skall ha lägst 250 000 000 och högst 1 000 000 000 aktier.

Beslutet om ändring av bolagsordningen är villkorat av att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare enligt punkt 17 nedan.

Punkt 17 - Beslut om nyemission
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att genom nyemission öka bolagets aktiekapital med högst 24 535 278 kronor genom nyemission av högst 245 352 780 aktier enligt följande villkor:

Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare i bolaget, varvid ska gälla att varje sådan aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna nio nya aktier för varje befintlig aktie.

För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning skall i första hand ske till aktietecknare som utnyttjat teckningsrätter i nyemissionen i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning och i andra hand till övriga tecknare i förhållande till tecknat belopp, samt i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen ska vara den 20 april 2018.

Teckning av aktier med företrädesrätt ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 23 april 2018 till och med den 7 maj 2018. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

Teckning av aktier utan företrädesrätt ska ske genom teckning på teckningslista under tiden från och med den 23 april 2018 till och med den 7 maj 2018. Betalning ska erläggas kontant senast fem bankdagar efter det att besked om tilldelning utsänts. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

De nya aktierna emitteras till en kurs av 0,1 kronor per aktie.

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Emissionsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Punkt 18 - Beslut om minskning av aktiekapitalet
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att Bolagets aktiekapital ska minskas med 18 742 226,25 kronor, utan indragning av aktier, för att avsättas till fond att användas i enlighet med beslut av bolagsstämma (dvs. fritt eget kapital). Efter minskningen av aktiekapitalet i enlighet med ovan kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till

8 519 193,750000 kronor, fördelat på 272 614 200 aktier, envar med kvotvärde om 0,03125 kronor. Bortsett från minskningen av aktiekapitalet kommer Bolagets bundna egna kapital inte att påverkas.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Punkt 19 - Beslut om antagande av ny bolagsordning
För att möjliggöra sammanläggningen av aktier enligt punkt 19 på dagordningen föreslår styrelsen att bolagsstämman fattar beslut om ändrad lydelse av bolagsordningens bestämmelser om gränserna för Bolagets antal aktier (§ 5) i enlighet med följande:

Nuvarande lydelse:
§ 5 Antal aktier Bolaget skall ha lägst 250 000 000 och högst 1 000 000 000 aktier.

Föreslagen lydelse:
§ 5 Antal aktier Bolaget skall ha lägst 25 000 000 och högst 100 000 000 aktier.
§ 8 Hänvisningen till klockslag för anmälan till bolagsstämma stryks.
§ 11 uppdateras så att hänvisning sker till Lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument

Punkt 20 - Beslut om sammanläggning av aktier
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att genomföra en sammanläggning av aktier 1:10, vilket resulterar i att tio aktier sammanläggs till en aktie. Om en aktieägares innehav av aktier inte motsvarar ett fullt antal nya aktier, kommer denna av M & L Industriförvaltning AB ("Garanten") vederlagsfritt att erhålla så många aktier att dennes innehav, efter tillägg av Garanten tillhandahållna aktier, blir jämnt delbart med 10, så kallad avrundning uppåt.

Beslutet är villkorat av att Garanten inför sammanläggningen vederlagsfritt tillskjuter aktier till de aktieägare vars antal inte är jämnt delbart med tio. Värdet av sådana utjämningsaktier bedöms vara försumbart och ska bäras av Garanten. Beslutet ska registreras vid Bolagsverket och det föreslås att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen, vilken dock inte får infalla före den tidpunkt då beslutet om sammanläggningen har registrerats hos Bolagsverket. Vidare information om förfarandet vid sammanläggningen kommer att meddelas i samband med att styrelsen beslutar om avstämningsdag. Styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos/vid Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB.

Punkt 21 - Beslut om bemyndigande för Bolagets styrelse att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler öka Bolagets aktiekapital med högst ett belopp som medför att Bolagets aktiekapital inte överstiger högsta tillåtna aktiekapital enligt bolagsordningen. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller i övrigt med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller i övrigt med villkor enligt ovan, är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/ eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav
Beslut enligt punkterna 15, 16, 18, 19 och 21 förutsätter för giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Upplysningar på årsstämman
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till VA Automotive i Hässleholm AB, Att: Sofia Josephson, Box 34, 281 21 Hässleholm eller via e-post till info@va-automotive.com.

Tillhandahållande av handlingar
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 15-21 samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängligt på Bolaget kontor och på Bolagets webbplats, www.va-automotive.com senast tre veckor före stämman, dvs senast den 22 mars 2018. Handlingarna skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress eller e-mailadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.

Hässleholm i mars 2018 VA

AUTOMOTIVE I HÄSSLEHOLM AB (publ)
Styrelsen

VA Automotive

VA Automotives affärsidé är att erbjuda aktörer inom främst fordons- och verkstadsindustrin fullständiga, innovativa och kostnadseffektiva lösningar för pressverktyg, automatiserad produktions- utrustning och färdiga fordonskomponenter.

VA Automotive bedriver verksamhet inom tre kompetensområden: engineering, tooling och compo- nents. Utöver dessa drivs ett utvecklingsbolag och koncernfunktioner. Större delen av omsättningen är hänförlig till fordonsindustrin.

Bolagets affärsstruktur grundlades under 2013. De olika områdena utgör tillsammans en unik kompe- tenskedja som innebär att kunderna får tillgång till både tekniktjänster, komponenter och produkter, allt under samma tak - en One stop shop. 

Förutsättningarna för en framtida expansion och tillväxt är mycket goda och bolaget har siktet inställt på en global verksamhet. VA Automotive är listat på Nasdaq First North med Stockholm Certified Advisers som Certified Adviser.

Några av bolagets kunder är Volvo, Autoliv, IAC, Scania, Lear Corporation, National Electric Vehicle Sweden, Johnson Controls, BMW, Volkswagen, GM, Ford, Daimler, Gnotec, Porsche, Jaguar, Opel, Mazda, Electrolux och Ikea 

2018-05-11
Regulatorisk

Som meddelats i pressmeddelande den 9 maj 2018 har VA Automotive i Hässleholm AB (publ) ("VA Automotive" eller "Bolaget") ansökt om att sätta Bolaget samt dotterbolagen VA Components i Hässleholm AB, VA Tooling AB och VA Engineering AB i konkurs. Hässleholms tingsrätt respektive Borås tingsrätt har den 9 maj 2018 beslutat att bevilja VA Automotives med dotterbolags ansökningar om att företagen skall sättas i konkurs. Konkursförvaltare är Niklas Sigesgård, Amber Advokater.

2018-05-09
Regulatorisk

VA Automotives styrelse har i dag beslutat sig för att sätta VA Automotive i konkurs, det innebär att VA Automotive omgående avbryter den pågående rekonstruktionen.

2018-04-13
Regulatorisk

VA Automotive i Hässleholm AB:s (publ) årsstämma ägde rum torsdagen den 12 april 2018 i Hässleholm. I samtliga ärenden beslutade stämman i enlighet med styrelsens respektive valberedningens förslag. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

2018-03-14
Regulatorisk

VA Automotive i Hässleholm AB (Publ) ("VA Automotive" eller "Bolaget"), noterat på Nasdaq First North, meddelar idag att Bolagets styrelse mot bakgrund av den under 2017 svaga utvecklingen för koncernen, föreslår bolagsstämman att besluta om en nyemission med företräde för Bolagets aktieägare. För att kunna genomföra det tidigare kommunicerade åtgärdsprogrammet och vända lönsamhetsutvecklingen är det styrelsens intention att genomföra en till 100% tecknad och garanterad företrädesemission om cirka 24,5 miljoner kronor.

2018-03-14
Regulatorisk

Aktieägarna i VA Automotive i Hässleholm AB (publ), org.nr 556767-9625 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 april 2018 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Norra Kringelvägen 13-15 i Hässleholm.

2018-03-14
Regulatorisk

Fjärde kvartalet: oktober - december
(jämfört med samma period föregående år)

  • Intäkterna uppgick till 91 621 TSEK (116 546) 
  • Rörelseresultat uppgick till - 13 903 TSEK (5 373)
  • Resultat efter skatt uppgick till -21 380 TSEK (2 556)

Helåret: januari - december
(jämfört med samma period föregående år)

  • Intäkterna uppgick till 409 462 TSEK (410 935)
  • Rörelseresultat uppgick till -30 675 TSEK (12 974) 
  • Resultat efter skatt uppgick till -37 660 TSEK (5 146)
1
2
...
10
>>
 

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter från VA Automotive

VA Automotive AB
Box 34,
281 21 Hässleholm, Sweden
Visiting adress:
Frykholmsgatan 11, Hässleholm
Phone +46 45 14 25 00
Telefax +46 45 11 59 13
info@va-automotive.com

One stop shop for the automotive industry

VA Automotive’s business concept is to offer businesses primarily in the automotive and engineering industries, comprehensive, innovative and cost-efficient solutions for tools and dies, automated production equipment and completed automotive components.