Finansiell kalender

No event entries found

 

Senaste rapporten

 

IR-kontakt

Lars Thunberg
Ordförande

+46 (0)701-433040

Skicka e-post

Nyheter

VA Automotive föreslår företrädesemission om cirka 24,5 miljoner kronor för att säkra finansiering av åtgärdsprogram

VA Automotive i Hässleholm AB (Publ) ("VA Automotive" eller "Bolaget"), noterat på Nasdaq First North, meddelar idag att Bolagets styrelse mot bakgrund av den under 2017 svaga utvecklingen för koncernen, föreslår bolagsstämman att besluta om en nyemission med företräde för Bolagets aktieägare. För att kunna genomföra det tidigare kommunicerade åtgärdsprogrammet och vända lönsamhetsutvecklingen är det styrelsens intention att genomföra en till 100% tecknad och garanterad företrädesemission om cirka 24,5 miljoner kronor.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Kortfattad information om Företrädesemissionen
Styrelsen i VA Automotive föreslår att bolagsstämma beslutar att genomföra en företrädesemission av aktier ("Företrädesemissionen"). Genom Företrädesemissionen tillförs VA Automotive cirka 24,5 miljoner kronor före emissionskostnader. Förslaget framgår av den kallelse som publiceras idag och som i korthet innebär att 1 befintlig aktie berättigar till teckning av 9 nya aktier i Företrädes emissionen. Teckningskursen per aktie ska uppgå till 10 öre. Avstämningsdagen för rätt att delta i Företrädesemissionen ska vara den 20 april 2018 och teckningstiden löpa under perioden 23 april - 7 maj 2018. Huvudägare har via signerade teckningsförbindelser åtagit sig att teckna sin prorata andel i emissionen vilket motsvarar cirka 7,5 miljoner kronor. Därutöver har ett antal större inves terare ingått garantiförbindelser om totalt cirka 17 miljoner kronor, vilket innebär att Företrädesemis sionen i sin helhet är säkerställd.

Motiv för Företrädesemissionen
VA Automotive har under 2017 gjort stora förluster vilket påverkat likviditeten negativt. Styrelsen har vidare fattat beslut om att ändra affärsmodell och bytet av affärsmodell kompletteras med flera åtgärder avseende effektivisering och kostnadsreduktion. Även dessa åtgärder kommer initialt att påverka likviditeten negativt. Sammantaget innebär ovan angivna aktiviteter och investeringar i att få VA Automotive lönsamt, att det uppstår ett behov att stärka bolagets balansräkning samt finan siera åtgärdsprogram och rörelsekapital.

Styrelsen gör bedömningen att befintlig likviditet inte är tillräcklig för att fullfölja det nu pågående förändringsarbetet. Genom företrädesemissionen tillförs bolaget ca 24,5 MSEK före emissionskost nader. Emissionslikviden kommer att användas enligt följande:

60 % kommer användas för att stärka Bolagets rörelsekapital

40 % kommer användas för att finansiera kostnader relaterade till åtgärdsprogrammet.

Lars Thunberg, VD för VA Automotive kommenterar:
VA Automotive har genom den kommande emissionen möjlighet att åter skapa lönsamhet i företaget. Det är viktigt att företaget i lugn och ro kan implementera den nya affärsmodellen. Det är glädjande att emissionen till 100 % omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden då detta undanröjer allt tvivel om att investerare fortsatt har en tro om att VA Automotive kan skapa förutsättningar för lönsamhet. Företaget får genom den nu aviserade emissionen en nystart som kommer påverka förändringsarbetet och genomförandet av den nya affärsmodellen. Det är även goda nyheter för kunder och leverantörer att VA Automotive visar prov på handlingskraft samt vilja bland investerare att stötta bolaget.

Ambitionen om svarta siffror för helåret är intakt, dock finns det omställningskostnader som kommer belasta de första två kvartalen. Styrelsen ser därutöver följande finansiella effekter av åtgärdsprogrammet:

- Besparingsåtgärderna avseende de varsel som aviserades under december ger en negativ effekt fram till halvårsskiftet 2018. Därefter slår de igenom med full kraft. Bolaget räknar med en neutral effekt för helåret 2018. För helåret 2019 räknar bolaget med en kostnadsbesparing om minst 13,5 miljoner kronor.

- Sammantaget bör dessa åtgärder tillsammans med övriga besparingsåtgärder leda till positiva kassaflöden senast helåret 2019.

- Arbetet med att implementera en kvalitetssäkrad offertprocess samt en ny prioriteringsordning med lågserier och kundanalys bör enligt styrelsen leda till en förbättring av bruttomarginalen från och med 2018.

Jag välkomnar alla aktieägare att vara med i den nystart VA Automotive nu har möjlighet att göra genom den kommande emissionen.

Villkor för Företrädesemissionen och preliminär tidsplan:

 • En befintlig aktie berättigar till teckning av nio nya aktier.
 • Teckningskursen uppgår till 10 öre per aktie.
 • Totalt kan högst 245 352 780 nya aktier komma att ges ut i Företrädesemissionen, motsvarande en utspädning om 90 procent för de aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen. Vid fullteckning ökar aktiekapitalet med 24 535 278 kronor.
 • Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen är den 20 april 2018.
 • Sista dag för handel i VA Automotiveaktien med rätt att delta i Företrädesemissionen är den 18 april 2018. 
 • Teckningsperiod pågår 23 april till 7 maj 2018.
 • Handel med teckningsrätter pågår 23 april till 3 maj 2018.
 • Handel med betalda tecknade aktier pågår från 23 april 2018 tills dess att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket.
 • Informationsmemorandum kommer att offentliggöras i samband med att teckningsperioden inleds.
 • Företrädesemissionen omfattas till 100 % av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.
 • Teckning i Företrädesemissionen kan även ske utan stöd av företrädesrätt i enlighet med vad som framgår förslaget till av det fullständiga emissionsbeslutet.

Kallelse till bolagsstämma
Bolagsstämma för beslut om bland annat godkännande av styrelsens beslut om Företrädese missionen enligt ovan kommer att hållas den 12 april 2018 kl 10.00 i Bolagets lokaler på Norra Kringelvägen 1315 i Hässleholm. Övriga beslutspunkter på bolagsstämman omfattar bland annat ändring av bolagsordning samt beslut om sammanläggning av aktier. Kallelse till bolagsstämman offentliggörs separat i samband med offentliggörande av detta pressmeddelande.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden
Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från huvudägare om cirka 7,5 miljoner kronor samt garantiförbindelser från större investerare om totalt cirka 17 miljoner kronor. Företrädesemissionen omfattas därmed i sin helhet av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Informationsmemorandum
Bolaget kommer att publicera ett informationsmemorandum i samband med Företrädese missionen. I detta återfinns ytterligare information om garantiåtaganden etc. Det fullständiga memorandumet kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida (www.vaautomotive.com), Västra Hamnen Corporate Finance hemsida (www.vhcorp.se) samt Aqurat Fondkommissions hemsida (www.aqurat.se) före teckningsperiodens början.

Projektledare och legal rådgivare
Västra Hamnen Corporate Finance är projektledare och Advokatfirman Lindahl är legala rådgivare för VA Automotive i samband med Företrädesemissionen.

Hässleholm den 14:e mars 2018

Lars Thunberg
Koncernchef, VA Automotive
lars.thunberg@vaautomotive.com
Mobil +46 70 143 30 40

Denna information är sådan information som VA Automotive i Hässleholm AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl 17.30 den 14 mars 2018.

VA Automotive

VA Automotives affärsidé är att erbjuda aktörer inom främst fordons- och verkstadsindustrin fullständiga, innovativa och kostnadseffektiva lösningar för pressverktyg, automatiserad produktions- utrustning och färdiga fordonskomponenter.

VA Automotive bedriver verksamhet inom tre kompetensområden: engineering, tooling och compo- nents. Utöver dessa drivs ett utvecklingsbolag och koncernfunktioner. Större delen av omsättningen är hänförlig till fordonsindustrin.

Bolagets affärsstruktur grundlades under 2013. De olika områdena utgör tillsammans en unik kompe- tenskedja som innebär att kunderna får tillgång till både tekniktjänster, komponenter och produkter, allt under samma tak - en One stop shop. 

Förutsättningarna för en framtida expansion och tillväxt är mycket goda och bolaget har siktet inställt på en global verksamhet. VA Automotive är listat på Nasdaq First North med Stockholm Certified Advisers som Certified Adviser.

Några av bolagets kunder är Volvo, Autoliv, IAC, Scania, Lear Corporation, National Electric Vehicle Sweden, Johnson Controls, BMW, Volkswagen, GM, Ford, Daimler, Gnotec, Porsche, Jaguar, Opel, Mazda, Electrolux och Ikea 

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i VA Automotive. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i VA Automotive kommer endast att ske genom det memorandum som Bolaget kommer offentliggöra i samband med teckningsperiodens början.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytter- ligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, eller kommer att registreras, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse, ("Securities Act") och inte heller enligt någon motsva- rande lag i någon annan jurisdiktion i USA och får därför inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller genom transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten avseende de värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande i något annat land inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") än Sverige. I andra medlemsländer i EES kan därför värdepapperna endast erbjudas till (i) en kvalificerad investerare såsom definierat i Europaparlamentets och rådets direkt 2003/71/EG ("Prospektdirektivet") eller (ii) någon som faller under artikel 3(2) i Prospektdirektivet.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar VA Automotives aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framå- triktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom.

2018-05-11
Regulatorisk

Som meddelats i pressmeddelande den 9 maj 2018 har VA Automotive i Hässleholm AB (publ) ("VA Automotive" eller "Bolaget") ansökt om att sätta Bolaget samt dotterbolagen VA Components i Hässleholm AB, VA Tooling AB och VA Engineering AB i konkurs. Hässleholms tingsrätt respektive Borås tingsrätt har den 9 maj 2018 beslutat att bevilja VA Automotives med dotterbolags ansökningar om att företagen skall sättas i konkurs. Konkursförvaltare är Niklas Sigesgård, Amber Advokater.

2018-05-09
Regulatorisk

VA Automotives styrelse har i dag beslutat sig för att sätta VA Automotive i konkurs, det innebär att VA Automotive omgående avbryter den pågående rekonstruktionen.

2018-04-13
Regulatorisk

VA Automotive i Hässleholm AB:s (publ) årsstämma ägde rum torsdagen den 12 april 2018 i Hässleholm. I samtliga ärenden beslutade stämman i enlighet med styrelsens respektive valberedningens förslag. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

2018-03-14
Regulatorisk

VA Automotive i Hässleholm AB (Publ) ("VA Automotive" eller "Bolaget"), noterat på Nasdaq First North, meddelar idag att Bolagets styrelse mot bakgrund av den under 2017 svaga utvecklingen för koncernen, föreslår bolagsstämman att besluta om en nyemission med företräde för Bolagets aktieägare. För att kunna genomföra det tidigare kommunicerade åtgärdsprogrammet och vända lönsamhetsutvecklingen är det styrelsens intention att genomföra en till 100% tecknad och garanterad företrädesemission om cirka 24,5 miljoner kronor.

2018-03-14
Regulatorisk

Aktieägarna i VA Automotive i Hässleholm AB (publ), org.nr 556767-9625 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 april 2018 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Norra Kringelvägen 13-15 i Hässleholm.

2018-03-14
Regulatorisk

Fjärde kvartalet: oktober - december
(jämfört med samma period föregående år)

 • Intäkterna uppgick till 91 621 TSEK (116 546) 
 • Rörelseresultat uppgick till - 13 903 TSEK (5 373)
 • Resultat efter skatt uppgick till -21 380 TSEK (2 556)

Helåret: januari - december
(jämfört med samma period föregående år)

 • Intäkterna uppgick till 409 462 TSEK (410 935)
 • Rörelseresultat uppgick till -30 675 TSEK (12 974) 
 • Resultat efter skatt uppgick till -37 660 TSEK (5 146)
1
2
...
10
>>
 

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter från VA Automotive

VA Automotive AB
Box 34,
281 21 Hässleholm, Sweden
Visiting adress:
Frykholmsgatan 11, Hässleholm
Phone +46 45 14 25 00
Telefax +46 45 11 59 13
info@va-automotive.com

One stop shop for the automotive industry

VA Automotive’s business concept is to offer businesses primarily in the automotive and engineering industries, comprehensive, innovative and cost-efficient solutions for tools and dies, automated production equipment and completed automotive components.